Eén van de kerngedachten van freinetonderwijs is dat het schoolleven een schoolcoöperatie veronderstelt. Iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap draagt dus zijn of haar steentje bij tot het realiseren van de freinetvisie. Door ouderparticipatie wordt extra expertise aan de schoolwerking toegevoegd. Ook wordt het algemeen welbevinden van de kinderen bevorderd: ouders en leerkrachten leren elkaar beter kennen en creëren zo samen de juiste omstandigheden om kinderen optimaal te laten groeien. Dankzij constructieve ouderparticipatie kunnen leerkrachten des te beter hun kernopdracht waarmaken: kwaliteits- en zinvol freinetonderwijs aanbieden voor alle kinderen. Door de ondersteuning van het pedagogisch project maken we samen school!

De visie op ouderparticipatie in de TintelTuin vertrekt vanuit een definitie zoals die samen in 2017 door een grote groep ouders ontwikkeld en mee onderschreven is:

“Ouderparticipatie is zinvol samenwerken vanuit een positief engagement, naar eigen vermogen en goesting. Deze samenwerking tussen ouders en team is gestroomlijnd, dynamisch en ondersteunt het Freinetonderwijs dat onze kinderen aangeboden krijgen. Wederzijds respect en vertrouwen zijn daarbij cruciaal.”

Elke ouder ondersteunt de schoolwerking volgens eigen vermogen. We geloven in de gezamenlijke kracht van een gemotiveerde en positief ingestelde oudergroep. Het vzw-bestuur verzamelt de opgegeven interesses & talenten van ouders en houdt expliciet aangegane verantwoordelijkheden centraal bij. De vzw coördineert het goede verloop ervan zonder daarbij controlerend of dwingend te willen optreden. Zo kan er gericht worden gecommuniceerd als er vanuit het team een bepaalde vraag komt.

Tijdens het eerste TintelCafé van het schooljaar kan je kennis maken met andere ouders van de verschillende werkgroepen en overlegorganen. Je krijgt dan ook meer info over ouderparticipatie en de schoolwerking.

Dit is meteen het uitgelezen moment om je interesses en talenten waarvoor je als ouder de school en de klassen wil ondersteunen, kenbaar te maken.

Ouders in de Klassen

Boterhammenhulp bij kleuters

Graag hebben de kleuterleerkrachten assistentie bij de boterhammenlunch en bij het netjes houden van de klas na de maaltijd. Elke kleuterklas vraagt hulp van één persoon op een vaste weekdag gedurende het hele schooljaar en dit van 11u45 tot 13u00. Je kiest zelf een vaste middag en klas uit die in je planning past.

Middagtoezicht speelplaats

Nieuw dit schooljaar is dat het team om de 2 weken op dinsdag of donderdag ’s middags zal vergaderen, dus zoeken we dan ook een ouder die de middagtoezicht kan verzorgen.

Werkwinkels Lagere school

Elke dinsdagnamiddag (13u00-15u00) organiseren de klassen van het lager onderwijs een klasoverschrijdende werkwinkel. Leen verzamelt het aanbod ten laatste op maandagochtend.
De kinderen kiezen dan uit verschillende activiteiten die aangeboden worden. Elke leerkracht neemt één activiteit voor zijn/haar rekening en we zoeken hier nog verscheidene ouders die (eventueel in een beurtrol) een activiteit naar keuze kunnen begeleiden. Als mogelijke werkwinkels denken we bv. aan wandelen, dansen, zingen, handwerk (naaien, breien, haken…), koken, yoga, creatief atelier (boetseren, schilderen…).

Eén werkwinkelactiviteit is tuinieren en dit in samenspraak met Annick & Evi, verantwoordelijke leerkrachten voor de moestuin.

We vragen hulp van een tiental ouders om de werkwinkels op regelmatige basis op te nemen als jaartaak. We verwachten dat je minimum 10 keer een werkwinkel kan organiseren gedurende dit schooljaar. Naast de werkwinkels die door de leerkrachten worden gegeven hebben we per wekelijkse werkwinkel telkens 3 ouders nodig die elk een werkwinkel zelfstandig organiseren.

Maandelijkse kleuterateliers op woensdag

Eén keer per maand op een woensdag organiseren we klasoverschrijdende ateliers voor de kleuters. Iedere kleuterleerkracht verzorgt een atelier en daar bovenop zoeken we ook nog 5 ouders die 8x jaar op woensdagvoormiddag een activiteit zelfstandig kunnen begeleiden met een groepje kleuters: knutselen, koken, wandelen, zingen, tuinieren, … .

Er is ook een ouder die afspraken rond organisatie, materialen en voorbereiding kan coördineren in samenwerking met ouders die deze jaartaak op zich nemen en in overleg met Ragna.

Leesmama’s en papa’s

Minuutlezen en véél lezen vinden we erg belangrijk op onze school. Daarom vragen we voor elke klas van de 1e graad twee leesouders (4) en voor elke klas van de 2e graad één leesouder (2).

We verwachten dat je wekelijks minstens een uurtje tijd vrij kan maken om individueel en beurtelings met een kind van de groep het lezen te oefenen en mee te helpen opvolgen. Tijdstip voor de leesbeurten is af te spreken met de klasleerkracht.

Luizencontrole

Wie meldt zich als ouder ‘luizencontrole’? Graag na elke vakantie even op bezoek komen in alle klassen zodat die kleine wriemelbeesten geen TintelTuinse kans krijgen en tijdig in de kiem gesmoord worden. We hebben 1 ouder per klas hiervoor nodig.

Andere hulp in de klas…

bij het begeleiden van onderzoekjes of je expertise delen, bij uitstappen en kampen is altijd welkom. Hierover maak je afspraken met de klasleerkracht en/of de klasouder. Dit is vrijblijvend naargelang ieders mogelijkheden en telt niet als een jaartaak.

Ook mee gaan zwemmen met de kleuters is een extra hulpvraag die niet als jaartaak geldt.

Klasouders

DSCN4492Wat doet de klasouder ?

 • De klasouder fungeert als aanspreekpunt voor klassikale of collectieve vragen, ideeën of problemen. Indien nodig kan de klasouder bemiddelen tussen de ouders en de leerkracht.
 • De klasouder werkt mee aan een goede en directe communicatie. Zij verwijzen ouders met vragen door naar de juiste persoon (leerkrachten, coördinator, zorgcoördinator) en polsen nadien bij de ouders of alles vlot verlopen is. Klasouders proberen voeling te houden met wat er leeft bij de oudergroep over de klassfeer en de werking.
 • De klasouder zorgt voor de integratie van de nieuwe ouders. De klasouder stelt zich zo snel mogelijk aan de nieuwe ouders voor en legt uit dat ze altijd bij hem/ haar terecht kunnen met vragen. De klasouder kan ervoor kiezen om hulp te vragen aan een andere ouder van de klas om de nieuwe gezinnen te helpen. Heel belangrijk om de instappers in de loop van het schooljaar ook op te volgen en voor elk nieuw gezin extra aandacht te hebben.
 • De klasouder biedt ondersteuning bij bepaalde klasactiviteiten. Bijvoorbeeld: ouders vragen om kinderen te begeleiden bij uitstap (vervoer en inhoudelijke begeleiding); zie ‘uitstappen in een notendop’.
 • Praktische organisatie van het klaskamp samen met de leerkracht.
 • De klasouder zorgt mee met de leerkracht voor de praktische en inhoudelijke organisatie van de klasvergadering. Dit houdt in dat hij / zij de klas klaarmaakt voor de vergadering, de uitnodiging, herinnering, ..(alles klaarzetten en eventueel stoelen en tafels een andere indeling geven). De klasouder bespreekt, vooraleer initiatieven te nemen, eerst alles met de leerkracht. Er zijn vijf klasvergaderingen per jaar. Bij de uitnodiging steeds een vraag naar mogelijke agenda punten vanuit de ouders toevoegen.
 • Er is een overleg met andere klasouders telkens ongeveer twee weken voor de klasvergaderingen.
 • De klasouder maakt een duidelijk verslag op van de klasvergadering zodat de ouders die niet aanwezig konden zijn, op de hoogte blijven van de besprekingen. De klasouder bezorgt het verslag aan de ouders en coördinator na verbetering door de leerkracht.
 • De klasouder kan eventueel zorgen of coördineren voor een klassikale attentie bij levensgebeurtenissen als geboortes en overlijdens in families van kinderen in de klas.
 • De klasouder kan ook de groep laat weten wanneer er geen boterhammen moeten meegebracht worden als er eventueel een verjaardag in de klas wordt gevierd.
 • Didactische eindverantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht en de coördinator.
 • Een alertheid hebben voor de activiteiten in de klas, die je eventueel kan doorgeven aan een werkgroep.
Ouders op School

Poortjeswacht na school

Om 15u25u stipt sta je aan het poortje om te bewaken wie er met wie mee naar huis gaat en om ervoor te zorgen dat kinderen nooit zonder begeleiding de schoolpoort verlaten. Je verzamelt om 15u45u de kinderen die naar de opvang in Zoutleeuw gaan en wandelt met hen naar de Leeuwtjes. Kies een dag uit die in je planning past. We hebben 2 vaste personen per dag nodig.

Grote poets op het einde van elke schoolvakantie

Het GO! voorziet in een wekelijkse poetsbeurt van de hele school door Miranda en de firma ISS. Onze ervaring leert dat creatieve freinet-klassen daarnaast af en toe een doorgedreven poetsbeurt verdienen.

Er zijn vijf poetsmomenten per jaar, m.n. elk laatste weekend van de herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en grote vakantie. We lappen de ramen, poetsen de kasten van binnen en van buiten, nemen tafels, stoelen en banken onder handen… m.a.w. we gaan er grondig tegenaan! Als dit met een grote groep ouders gedaan wordt, vliegen we erdoor en komen kinderen en leerkrachten na elke vakantie in een frisse schoolomgeving terecht.

Goedele coördineert en stelt de poetslijst samen. Lukt het je op een bepaald moment niet om bv. tijdens de krokusvakantie te komen poetsen omdat je gaat skiën in sneeuwzekere oorden, dan laat je je vervangen door een andere ouder. Er zijn een dertigtal ouders nodig die dit als taak bij elke vakantie de grote poets op zich nemen.

 

Wasouders

neemt elke week de schoolwas (handdoeken, vodden, de wasmanden op elk verdiep…) mee naar huis om te wassen. Maandag breng je de lading dan fris gewassen terug naar de keuken.

Ouders voor verloren spullen

Je bekommert je om de verloren spullen. Regelmatig dwaal je eens door gang en zaal en verzamelt al het rondslingerend materiaal. Vuile handschoenen, modderfleece, verdwaalde sok, … je steekt ze even in de wasmachine en zorgt dat deze spullen terug bij de eigenaar(tje)s terechtkomen. Vóór elke vakantieperiode doe je een oproep via de TintelTijd of je organiseert maandelijks een winkeltje of een verloren-spullen-wasdraad waar iedereen overzichtelijk terugvindt wat verloren was… . Niet geclaimde spullen breng je nadien naar de Kringloopwinkel.

Werkgroepen

Werkgroep Communicatie

Werkgroep Communicatie vervult een supportfunctie voor school, vzw en andere werkgroepen. In deze groep is er plaats voor 6 jaartaken. Wij zijn op zoek naar ouders met creatieve en literaire aspiraties, computerkennis is een pluspunt, teamwork en uitgebreide communicatieve vaardigheden een vanzelfsprekendheid.

Werkgroep Groen

De TintelTuin is een groene school. De voorbije jaren heeft de MOS-werkgroep (Milieuzorg Op School) zich tot het uiterste ingezet om er samen voor te zorgen dat we het 3de en laatste MOS-logo behaald hebben.

Voortaan zal WG GROEN samen met leerlingen en leerkrachten werken aan de uitbouw van de moestuin en gedurende het schooljaar actief meewerken aan de realisatie van het groen masterplan. Regelmatig zullen er vergaderingen ingepland worden met verschillende actoren uit school en WG’pen: Annick en Evi coördineren van school uit mee de moestuin, Goedele + Diane de vorderingen van project ‘Den Buiten’ en dit samen met WG Infrastructuur en WG Klussen.

Werkgroep Klussen

Werkgroep Klus organiseert om de 2 maanden een KLUSDAG en één startvergadering. Van ouders met een klusjaartaak verwachten we dat je je elke klusdag (5 zaterdagen per schooljaar) gedurende de hele dag engageert om twee rechterhanden uit de mouwen te steken : meehelpen met klusjes in de klassen, op de speelplaats, onderhoud gebouw, tuinaanleg, …. We hebben nood aan zeker 10 jaartaakouders die helpen bij álle klusdagen.

Werkgroep Financiën vzw

Ouders die zorgen voor de algemene opvolging van de financiële werking van de VZW: financieel advies, boekhoudkundige aangiftes (jaarlijkse neerlegging bij de rechtbank van koophandel, patrimoniumtaks, rechtspersonenbelasting), opstellen en opvolging jaarlijks budget, opvolging WG-budgetten, jaarlijks financieel verslag, opvolging klaskassen (toekrijgen/verwerken/archiveren van de ticketjes, beheer van de Excel spreadsheets). Verdeling van klaskasbudget vanuit vzw.

Ouders die zorgen voor de dagelijkse opvolging van de VZW financiële werking : lidgelden opvolgen, toekrijgen/verwerken /archiveren van de WG & school ticketjes/facturen, beheer van de Excel spreadsheet, beheer VZW Crelan-rekeningen, terug betalen van de school en de WG’pen.

Werkgroep Instroom

Een groepje enthousiaste ouders dat mee de school profileert in zijn visie en aanbod naar buitenaf. Deze ouders helpen bij logistieke en informatieve ondersteuning voor inschrijvingen en infoavonden, het onthaal van nieuwe gezinnen, verspreiden van affiches en promotie via flyers, infoborden i.v.m. kijkdag, infoavonden, opendeurdag …

Werkgroep Feest

Bestaat uit meerdere jaartaakouders die actief deel uitmaken van de werkgroepvergaderingen voor het organiseren en verdelen van taken bij feestelijke activiteiten, meehelpen bij alle feesten en andere kinderfeesten (herfstfeest, kerstmarkt, Opendeurdag, TintelQuiz, …).

Werkgroep VoelselTeam

Heeft een WG coördinator die aanspreekpersoon is, verzorgt de logistiek m.b.t. aan -en verkoop van ecologische voeding in samenwerking met voedselteam Zoutleeuw, informatie en aanleveren voor ouders via TintelTijd en website. Een andere ouder zorgt voor de opvolging financiën en boekhouding binnen het voedselteam en nog een paar ouders nemen iedere woensdag om 11u45 op school de leveringen in ontvangst checken of alles correct geleverd is, geven aanpassingen daaromtrent door, evt. bestellingen op de bus zetten en mensen verwittigen die hun bestelling niet opgehaald hebben.

Bestuur

Pedagogische Raad

Ondersteunt het team in uitwerking en voorbereidingen m.b.t. visie en vergadert maandelijks met 2 leerkrachten en (zorg)coördinator voor het verder uitwerken van pedagogische teksten en aangelegenheden op school.
Je kan je kandidaat stellen als ouder als er een oproep met profielbeschrijving verschijnt.

Actiepunten PeRa :

 • Ouderbevraging ‘TintelMeter’ (Plan-Do-Check-Act in 3 schooljaren) :
  ontwerp, verwerking en analyse, presentatie aan oudergroep op AV & opvolging werkpunten
 • Visieteksten vanuit team meelezen/volgen en zorgen voor communicatie naar oudergroep
 • Mee ondersteunen van inhoudelijke infoavonden over pedagogische thema’s voor eigen ouders of externen
 • Organisatie doorstroomavond voor derde graad, uitnodigen van uitstromers, bevraging oud-leerlingen (output)
 • Advies geven en draagvlak creëren over pedagogische actiepunten afgesproken in team
 • Organiseren van TintelCafés met opvoedkundige en onderwijsthema’s
 • Brede schoolconcept verder vorm geven

Schoolraad

De schoolraad is een adviserend overlegorgaan bestaande uit verkozen ouders, leerkrachten en coördinator. Tijdens regelmatige vergaderingen worden adviezen besproken, oplossingen gezocht m.b.t. noden, middelen, organisatie en infrastructuur om onze school verder uit te bouwen en te vertegenwoordigen in de RvB van onze scholengroep.
Leden van de schoolraad worden om de 4 jaar verkozen na kandidaatstelling en eventueel verkiezing door de oudergroep volgens procedure bepaald door GO!

VZW-bestuur

De vzw bepaalt autonoom haar eigen samenwerkingsmodel, beleidsstructuur en haar statuten binnen de grenzen van de VZW-wetgeving. Het bestuur bestaat uit gemandateerde ouders die zich kandidaat stelden als voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij verkrijgen een mandaat door stemming op de Algemene Vergaderingen.
De vzw heeft een supportfunctie van de school en zorgt voor het organiseren en opvolgen van de werkgroepen, samen met werkgroep-coördinatoren.

Wie zich kandidaat stelt als werkgroep-coördinator en door de werkgroep aangeduid wordt, fungeert als aanspreekpunt, zorgt voor verslaggeving, coördineert en delegeert in overleg met alle leden van zijn/haar werkgroep de taken die in overeenstemming met team en coördinatoren de school kunnen ondersteunen.

We verwachten dat je als ouder minstens 1 jaar in de TintelTuin bent om in aanmerking te komen als werkgroep-coördinator.
Als (hulp)coördinator van een werkgroep participeer je ook aan de bijeenkomsten, 4 à 5 keer per schooljaar, van VZW-bestuur samen met alle andere werkgroep-coördinatoren en schoolcoördinator en de Algemene vergadering begin en einde schooljaar.

Alvast bedankt en een dikke duim aan al de ouders die deze uitdaging aangaan.

SCHRIJF JE IN

[wpmem_logged_in]

U moet ingelogged zijn om dit formulier te gebruiken.


[/wpmem_logged_in]

Contacteer Ons

Bedankt voor u bericht, wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search